Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę firm oraz obsługę pojedynczych spraw zgłaszanych przez firmy – zarówno toczących się z ich inicjatywy, jak i kierowanych przeciwko nim. W ramach obsługi Kancelaria sporządza pozwy, wnioski, inne pisma sądowe oraz pisma urzędowe. Ponadto Kancelaria reprezentuje klientów przed wszelkimi sądami, urzędami i innymi podmiotami (bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, organami samorządu terytorialnego i innymi), sporządza pisemne opinie prawne i umowy, udziela ustnych porad, wyjaśnień i konsultacji, pomaga przy negocjacjach oraz przy zawieraniu ugód.

Zakres spraw:

  • zakładanie, rejestracja i zmiany osobowe spółek jawnych oraz spółek z o.o., a także innych podmiotów gospodarczych, przekształcanie spółek prawa handlowego, rozliczanie zakończenia działalności;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego, układowego i naprawczego – zgłaszanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłościowej, nabywanie składników majątkowych, doradztwo przy zawieraniu układów;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz pomiędzy firmami i klientami indywidualnymi;
  • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości, zawieraniem i realizacją umów najmu, dzierżawy, prowadzeniem inwestycji, uzyskiwaniem decyzji administracyjnych;
  • przygotowywanie projektów umów, regulaminów, statutów oraz ogólnych i szczególnych warunków umów;
  • prowadzenie spraw firmy w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych (ZUS) i podatków (US);
  • prowadzenie spraw firmy w ramach postępowań egzekucyjnych.