Zawierając umowy w/w typu strony często skupiają się niemal wyłącznie na aspekcie ekonomicznym zagadnienia tj. na wysokości czynszu. Często strony korzystają z przykładowych enigmatycznych wzorów tych umów, których wiele można znaleźć w Internecie i nie starają się nawet by dostosować je do swojej konkretnej sytuacji.

Już sam fakt, iż umowa zawierana jest na czas określony może powodować trudności z jej rozwiązaniem. Umowa zawarta na czas określony – co do zasad – rozwiązuje się bowiem z upływem czasu na jaki została zawarta.

Na wypadek, gdyby najemca czy dzierżawca tracił płynność finansową lub pracę, co dzisiaj zdarza się często, warto przewidzieć w umowie – w jakich sytuacjach można wypowiedzieć umowę, kiedy umowa wygasa, jakie zabezpieczenia pozwolą choćby na częściowe odzyskanie należności – zaległości czynszowych, czy celowym jest ustanowienie kaucji lub ustalenie kar umownych.

Zwłaszcza w przypadku, gdy przedmiotem w/w umów jest lokal użytkowy lub obiekt znacznej wielkości, co do którego zachodzi prawdopodobieństwo, iż będzie on adaptowany, przerabiany, konieczne jest w umowie sformułowanie szczegółowych zapisów co do zwrotu dokonanych nakładów lub ich wartości oraz co do ewentualnego przywrócenia stanu poprzedniego.

Szczegółowa analiza specyfiki umowy, uzmysłowienie sobie jakie są najczęstsze sytuacje problematyczne i stworzenie szczegółowych zapisów umowy – z pewnością ograniczy możliwość wystąpienia sytuacji konfliktowych i zmniejszy zakres ich negatywnych konsekwencji.