Prędzej, czy później,  każdy staje się pacjentem i rozpoczyna proces leczenia. W toku procesu leczenia  lekarze mają  liczne obowiązki, do których między  innymi  należy informowanie pacjenta o stanie jego zdrowia, o planowanym  sposobie leczenia oraz o mogących zaistnieć powikłaniach.

Pacjent powinien wyrazić świadomą zgodę na planowany sposób leczenia. Niestety w polskich realiach często dzieje się inaczej. Zdarza  się także, iż  w trakcie procesu  leczenia, lekarze popełniają błędy w zakresie diagnozy lub wykonywanych zabiegów – nie działają zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.

W opisanych wyżej sytuacjach  pacjentowi  przysługują roszczenia  względem zakładów opieki  zdrowotnej, lekarzy w nich zatrudnionych oraz towarzystw ubezpieczeniowych (obowiązkowe  ubezpieczenie).

Należy jednak pamiętać, iż pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta w następstwie zastosowanego leczenia nie zawsze oznacza, iż został popełniony błąd w sztuce  lekarskiej. Dokonanie takiej oceny często  nie jest łatwe  i dlatego procesy o odszkodowania  z tytułu błędów w sztuce lekarskiej są  trudne i długotrwałe.