W ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy – spadkobierca powinien złożyć oświadczenie przed sądem lub  notariuszem o odrzuceniu lub przyjęciu spadku. Niekiedy spadkobiercy ustawowi nie wykonują  tego obowiązku. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wg ich wiedzy spadkodawca nie pozostawił żadnego majątku i nie ma czego dziedziczyć. Po pewnym czasie  okazuje się jednak, że zgłaszają się do nich wierzyciele spadkodawcy i żądają spłaty długów.

Niestety – wierzyciele mają prawo dochodzenia roszczeń od  takich spadkobierców. Zgodnie bowiem z przepisami prawa spadkowego – upływ w/w terminu powoduje, iż spadkobiercy nabywają spadek po spadkodawcy  na podstawie  ustawy wprost, co oznacza, iż odpowiadają za długi spadkowe bez żadnych ograniczeń – całym swoim majątkiem.

Wierzyciele czekają jedynie na upływ w/w terminu, składają do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie wzywają  spadkobierców do zapłaty i gdy ci odmawiają – występują do sądu z powództwem o zapłatę. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego – w pewnych sytuacjach – istnieje w takich procesach szansa na oddalenie roszczeń wierzycieli, ale nie jest to ani proste, ani pewne. Złożenie w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku wykluczyłoby natomiast jakiekolwiek ryzyko  odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkodawcy.