Po zakończeniu wykonywania  robót budowlanych i  przeprowadzeniu odbioru robót wykonawca wystawia fakturę, w której określa datę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Zwykle data ta jest także określona w pisemnej umowie łączącej strony. Często jest tak, że  inwestor zwleka z dokonaniem  zapłaty.

Krótkotrwała zwłoka w zapłacie wynagrodzenia jest dla wykonawcy czymś typowym. Jeżeli jednak zwłoka się przedłuża to nie należy zwlekać. Trzeba wystąpić  do sądu z pozwem o zapłatę.

Wg przepisów ogólnych przedawnienie roszczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi  wynosi 3 lata – termin ten jest zakodowany przez przedsiębiorców.

Mając  jednak na uwadze, iż umowa o roboty budowlane jest swym charakterem zbliżona do umowy  zlecenia  – należy przyjąć, iż ogólna w/w reguła nie znajduje zastosowania, a termin przedawnienia  roszczeń  wynosi 2 lata.

W przypadku niezgłoszenia do sądu  roszczeń w terminie 2 lat i podniesienia zarzutu przedawnienia przez naszego kontrahenta  należy liczyć się z możliwością oddalenia roszczeń  o zapłatę.