Przed  uruchomieniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej – poza sporządzeniem  planu biznesowego – ważne jest uświadomienie sobie całego szeregu  czynników,  jakie  będą miały wpływ na prowadzoną  przez  nas  działalność.

Przede  wszystkim  istotna jest  forma  organizacyjno – prawna  zakładanego podmiotu.  Czy będzie  to  jednoosobowa  działalność  lub spółka cywilna prowadzona w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej urzędu miasta  lub gminy, czy też spółka  prawa handlowego działająca w oparciu o wpis do KRS. W każdej z tych sytuacji inne będą koszty założenia firmy  i przeprowadzanych później zmian.

Ważne jest także – czy założona firma będzie rozliczana w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, czy też będzie prowadzona pełna księgowość. W każdej z tych sytuacji będą inne koszty prowadzenia działalności.

Rozważenia wymaga też i to, czy założona firma ma mieć odrębną osobowość prawną, czy też nie. W zależności od tego co się postanowi w tym zakresie – inny będzie zakres odpowiedzialności.

Istotne jest także – jaki będzie przedmiot działalności, jakie nakłady są przewidywane, na jakim poziomie zakładany  jest przychód roczny, jakie będą miesięczne koszty stałe, czy istotne znaczenie będą miały zmiany kursu walut, itp.

Im więcej w/w czynników zostanie wziętych pod uwagę w fazie zakładania firmy przez przedsiębiorcę tym mniejsze jest ryzyko  niepowodzenia  projektu, tym  ponoszone koszty będą niższe i lepiej dopasowane, tym łatwiej będzie funkcjonować w sytuacji kryzysowej.