W czasach kryzysu  wiele podmiotów gospodarczych ma kłopoty finansowe. Z jednej strony  nie ma nowych zleceń, a z drugiej strony kontrahenci nie płacą należności, albo płacą  je ze znaczną zwłoką.

Następuje pogorszenie płynności finansowej, która w dłuższej  perspektywie może prowadzić  do likwidacji działalnośc, albo upadłości  przedsiębiorcy.

Wielu indywidualnych przedsiębiorców, będąc  w wyżej opisanej sytuacji, szuka sposobu na to by ewentualna niewypłacalność  ich firm  nie doprowadziła do egzekucji należności  wynikających  z działalności gospodarczej z ich majątku prywatnego.

W takich okolicznościach pojawia się często kwestia zawarcia przez małżonków umowy o rozdzielności majątkowej. Należy pamiętać, że zawarcie takiej umowy powoduje skutki na przyszłość. Majątek zgromadzony do daty zawarcia tej umowy jest nadal majątkiem wspólnym. Egzekucja  z tego majątku będzie trudniejsza  bo nie zostanie nadana klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi, ale nie będzie niemożliwa. Wierzyciel może podjąć działania, które mogą w efekcie prowadzić do skutecznej egzekucji.