Kancelaria prowadzi sprawy w imieniu pacjentów, którzy doznali pogorszenia stanu zdrowia lub powikłań w następstwie zastosowanego leczenia. Niekiedy w takich sytuacjach zaistniałe skutki są konsekwencją błędu w sztuce lekarskiej – medycznej polegającego na wadliwym działaniu lub zaniechaniu działania przez służby medyczne. Zdarza się, iż pacjenci nie są należycie poinformowani o istocie planowanego zabiegu medycznego oraz uprzedzeni o możliwych powikłaniach, co wyklucza wyrażenie przez nich świadomej zgody na planowany sposób leczenia. Bywa też, iż pacjenci w toku leczenia ulegają zakażeniu (np. żółtaczką). W tych sprawach przysługuje pacjentom wiele roszczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i inne. Roszczenia kierowane są przeciwko szpitalom, lekarzom lub towarzystwom ubezpieczeniowym.