Kancelaria udziela firmom pomocy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań (umów) przez ich kontrahentów – zarówno inne firmy, jak klientów indywidualnych. Pomoc obejmuje także prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego, układowego i naprawczego – w tym zgłaszanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz zgłaszanie wierzytelności do masy upadłościowej. Jednocześnie kancelaria udziela firmom pomocy w zakresie obrony przed wierzycielami oraz w zakresie postępowań egzekucyjnych.